За нас

Детска градина „Здравец”се намира на
територията на с. Опанец, община Плевен, област
Плевен.

Тук се отглеждат, възпитават и социализират деца от две до
седемгодишна възраст в една яслена и две
разновъзрастови групи.

Детското заведение разполага с обновена материално-
техническа база и квалифициран персонал. Осигуряваме качествен възпитателно-образователен процес, съобразен с индивидуалните потребности, интереси и възможности на всяко дете.

Родителите са наши партньори!
Детска градина „Здравец” е съвременна образователна
институция, в която децата и родителите са добре дошли!